Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

18 juni 2020 Gemeentebelangen heeft tegen de nieuwe huisvestingsverordening gestemd

18 juni 2020 Gemeentebelangen heeft tegen de nieuwe huisvestingsverordening gestemd
26/09/2020 annelies anema

18 juni 2020 Gemeentebelangen heeft tegen de nieuwe huisvestingsverordening gestemd.

Gemeentebelangen heeft tegen de nieuwe huisvestingsverordening gestemd

Bijna een jaar geleden heeft Gemeentebelangen haar bezwaar tegen de wijze waarop en hoe het voorbereidingsbesluit op de Huisvestingsverordening werd vastgesteld, kenbaar gemaakt. Gemeentebelangen is nu nog steeds niet overtuigd dat het voorliggende Raadsvoorstel noodzakelijk, geschikt en proportioneel is. Wij als Raad moeten beslissingen nemen op basis van feiten in plaats van drogredenen en onderbuik gevoelens. Mede in het licht van het wetsvoorstel dat beoogd de effecten van de particuliere verhuur van woningen te reguleren en min of meer klaar ligt, is het in de ogen van Gemeentebelangen een vereiste dat deze vergaande beslissing op de juiste gronden wordt genomen.


Was de HVV in eerste instantie puur een middel om de indicatiestelling bij het toewijzen van woonruimte vast te leggen, het is inmiddels opgetuigd tot een “tool” om de recreatieve verhuur aan banden te leggen. Een recreatieve verhuur  die in de woorden van het college tot de DNA van de gemeente Bergen behoort. Bijzonder is om daarbij te vermelden dat de directe aanleiding hiertoe kwam vanuit de RECRON, een belangenorganisatie. Volgens Gemeentebelangen is het college er voor het algemeen belang en niet om een organisatie, die belang heeft bij de beperking van recreatief verhuren van de eigen woning, het naar de zin te maken.


Het algemeen belang bestaat er bijvoorbeeld uit dat het college zorg draagt dat er genoeg ‘betaalbare’ woningen in onze gemeente zijn. Iets wat met het aannemen van deze HVV zou gaan gebeuren volgens de redenering van het college. En niet alleen betaalbare woningen maar ook starterswoningen. Want er wordt vanuit gegaan dat ‘betaalbare’ woningen worden ‘terug gegeven aan de woningmarkt’Immers er is in de woorden van het college aangetoond dat er schaarste is in betaalbare woningen in onze gemeente. Laten we voorop stellen dat huizen van hun eigenaar zijn en niet van de gemeente. De eigenaar bepaald wat er met zijn bezit gebeurd.


Het eigendomsrecht is beschermd in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Een beperking of regulering vanuit de overheid is mogelijk indien deze inmenging gerechtvaardigd is. Daartoe dient de beperking bij wet te zijn voorzien, moet ze noodzakelijk zijn in het algemeen belang en moet ze proportioneel zijn. Dat een beperking moet zijn voorzien bij wet houdt in dat ze niet in strijd mag zijn met het rechtszekerheidsbeginsel, met het verbod van willekeur en voldoende kenbaar, toegankelijk, voorzienbaar en voldoende precies omschreven moet zijn.


Gemeentebelangen heeft  hierbij zijn bedenkingen: heeft het college deze beginselen wel voldoende tot zich genomen bij het inrichten van de voorliggende verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening?


Daarnaast is er landelijk al jaren een tekort aan woningen. Maar wat ís eigenlijk een betaalbare woning in de gemeente Bergen? De gemiddelde prijs voor koopwoning in de gemeente Bergen bedraagt op basis van actuele NVM cijfers 5122 euro per m2. Volgens eerdere uitlatingen van het college zijn van de 960 woningen waar nu niemand staat ingeschreven, ruim de helft tussen de 100 en 150 m2. Dit zijn woningen die voor starters nog enigzins betaalbaar zijn wordt er gezegd door het college.


Maar een woning van 100 m2 in Bergen waar een gemiddelde vierkante meter prijs van 5122 euro is, is dus een huis van een half miljoen! En de vierkante meter prijs in Egmond en Schoorl is wellicht anders dan in de kern Bergen, maar dan nog kom je uit op prijzen van respectievelijk 4000 per m2 en 4500 per m2, oftewel woningen van 4 ton in Egmond en 4,5 ton in Schoorl. Er kan níét met droge ogen worden beweerd dat dit starters woningen zijn. Maar laten we stellen dat dit doorstroom woningen zijn, de fase na de starter.


Het gemiddelde modale inkomen in 2020 in Nederland is 36.500 euro bruto per jaar. De maximale hypotheek is 4,5 keer het bruto maandsalaris. Er vanuit gaand dat je met zo’n inkomen in aanmerking komt voor een maximale hypotheek, dan kan je een huis van maximaal 157.000 euro kopen. Dus ook voor mensen met een modaal inkomen zijn dit soort huizen welhaast financieel niet haalbaar!


Onze gemeente staat al jarenlang in de top-10 van gemeentes met de hoogste WOZ waarden in Nederland, al ruim vóórdat verhuur-platforms en organisaties als Booking.com bestonden. Dit soort ‘betaalbare’ huizen zijn er simpelweg niet in onze gemeente en die komen er ook niet ineens door het aannemen van deze HVV. Daarbij is er in héél Nederland schaarste bij woningen tot 300.000 euro.


Het besluit om door te gaan met het voorliggende voorstel voor de  HVV zou ook de leefbaarheid in onze gemeente bevorderen volgens het college. Wat is leefbaarheid? Zelfs het college zegt in haar memo van 20 mei j.l. : ‘De gemeenteraad zal wel moeten onderbouwen dat de inzet van deze maatregelen noodzakelijk, geschikt en proportioneel is voor het behoud of de bevordering van de leefbaarheid in de woonomgeving. Ook dit is niet zozeer een uitbreiding van de mogelijkheden binnen de Huisvestingswet 2014. De huidige wetgeving kent namelijk de bevoegdheid tot het nemen van deze maatregel al wanneer dit wordt gedaan ter ‘bevordering van de leefbaarheid’. Zie hiervoor onder meer Kamerstukken II 2009/10, 32271, 3, p. 42 (MvT). Zoals in de rapportage van Stec is aangegeven is de onderbouw van inbreuk op het, meer subjectieve, begrip leefbaarheid echter lastig.


Dit lijkt volgens GB op een zwaktebod van het college! Zij geven met zoveel woorden aan dat zij zich ervan bewust zijn dat er van alles moet worden onderbouwd, maar dat dit in de gemeente Bergen onmogelijk is, met verwijzing naar het rapport van Stec. Hoe kun je zeggen dat je iets onderbouwt en tegelijk aangeeft dat je niet weet hoe je dat moet onderbouwen??


Verder zien wij in dit voornemen grote tegenstrijdigheden. In de door de Raad aangenomen motie van december 2018 werd nog expliciet onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele toeristische verhuur.In het voorliggende Raadsvoorstel niet. Hoe valt dit voorstel te rijmen met een gastvrij Bergen? Het voorstel behelst dat er alleen verhuur mag plaatsvinden in de zomer maanden en aan slechts vier personen. Voor mijzelf zou dat betekenen dat ik met mijn eigen gezin hier niet eens welkom ben.


Maar de allergrootste en meest bizarre tegenstrijdigheid vindt Gemeentebelangen toch wel dat het college enerzijds een herstelfonds optuigt van zo’n 300.000 euro om ondernemers de Corona-crisis door te helpen. En anderzijds het toerisme stringent wil beperken. Zodat aan diezelfde ondernemers na de Corona ellende nog een slag wordt toegediend. En om het nog erger te maken wordt komend jaar XXX euro uitgetrokken om te gaan handhaven tegen onze eigen inwoners.


De economische gevolgen zijn met andere woorden, totáál niet te overzien. Een hoge ambtenaar heeft ons vorige week nog op het hart gedrukt “Neem nu geen beslissingen die grote financiële gevolgen kunnen hebben”. Het is derhalve onbebrijpelijk, ongeloofwaardig en welhaast onbehoorlijk om in deze tijden een beslissing te nemen die zo’n gat slaat in het fundament van onze lokale samenleving en economie; de toeristische sector.


Er ligt nú een wetsvoorstel dat beoogd de effecten van de particuliere verhuur van woningen te reguleren. Waarom kan de gemeente niet daarop wachten en aan de hand van die nieuwe wet de HVV aanpassen? Waarom zoveel haast?

‘Het is aan de gemeenteraad om deze beperkingen te rechtvaardigen. De noodzaak, geschiktheid en proportionaliteit van de maatregelen van de gemeenteraad op basis van de lokale omstandigheden met zoveel als mogelijk kwantificeerbare gegevens onderbouwen. Indien de gemeenteraad de beperking van deze rechten onvoldoende kan onderbouwen , kan de rechter in een individuele zaak oordelen dat de regeling in strijd is met het hoger recht en dus onverbindend is’. 

Aldus punt 4 bij de MvT in Kamerdossier 35353 van de voorgenomen wijzing Huisvestingswet.


Het feit dat twee raadsleden al in het openbaar zinspeelden op het feit dat als deze HVV wordt aangenomen er ongetwijfeld rechtszaken tot aan de RvS zullen volgen, geeft aan hoe veel twijfel aan de rechtsgeldigheid van het voorgenomen beleid is. Beleid dat niet gebaseerd is op vaststaande feiten, maar een ernstig tekortschietende motivering is gelet op de eisen die de nieuwe wet stelt. Een onderbouwing die niet deugdelijk is.


Ook Gemeentebelangen heeft ernstige twijfels zoals u heeft gehoord. Deze twijfels komen echter niet alleen door ons eigen onderzoek. Het is in de ogen van Gemeentebelangen een vereiste dat deze vergaande beslissing op de juiste gronden wordt genomen. Om dat éxtra te borgen, heeft Gemeentebelangen een jurist, een expert op het gebied van gemeentewetten, naar het voorliggende raadsvoorstel laten kijken.


Zijn vragen en bedenkingen bij dit Raadsvoorstel zijn reeds eerder in dit betoog aan de orde geweest en door mij geuit. Zijn eindoordeel over het voorliggende voorstel is duidelijk en onverbiddelijk.

Ik citeer: “Deze voorliggende verordening tot wijziging van de HVV moet de Raad van Bergen niet willen vaststellen met de door het college aangereikte zeer summiere en ontoereikende motivering! “


Gemeentebelangen ontkent niet dat er in sommige kernen, in sommige wijken, in sommige straten, wel degelijk een probleem van ‘leegstand ‘ dan wel veel wisselende huurders is. Het mooie aan de nieuwe wet is, is dat deze maatwerk mogelijk maakt. Je hoeft niet met hagel te schieten maar met exacte precisie kan (via de HVV) gepoogd worden een oplossing te vinden om de ‘leegstand’ tegen te gaan en kernen vitaal te houden.

Daarom roep ik u met klem op: neem de HVV niet aan zoals omschreven in het raadsvoorstel. U begaat een kapitale fout. Wacht tot de landelijke wetgeving tot stand is gekomen en volg dan de letter van de wet.