Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

23 september 2020 Column in de gemeentekrant van fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg

23 september 2020 Column in de gemeentekrant van fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg
26/09/2020 annelies anema
In de media
Gezond verstand in de politiek – Column van fractievoorzitter Mariëlla van Kranenburg

23 september 2020 – De gemeentekrant

De vorige keer dat wij via deze weg het woord tot u mochten richten, kwam de kloof tussen bestuur en inwoners ter sprake. Dat deze nog steeds aanwezig is merken wij doordat regelmatig inwoners tegen ons verzuchten: “Was er maar meer gezond verstand in de politiek”. Gemeentebelangen Bergen snapt dat dit leeft onder inwoners.


Hoe zit het toch met het gezonde verstand in de Bergense politiek? Er spelen een groot aantal zaken in onze gemeente waarbij het bepaald niet direct helder is dat het bijbehorende beleid op basis van gezond verstand tot stand is gekomen. Zeker als deze besluiten ook nog eens grote financiële gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting en dientengevolge ook voor u als inwoner.


Is het verantwoord en uitlegbaar beleid dat de gemeente een Huisvestingsverordening zelf opstelt en aanneemt om o.a. recreatieve verhuur een halt toe te roepen? Dit terwijl er een landelijke wet ter goedkeuring in de Tweede Kamer klaarligt?


Is het verstandig om als tweede fase hierin ook tweede huizenbezit in de hele gemeente Bergen stringent te beperken? Volgens Gemeentebelangen Bergen zou het van gezond verstand getuigen om eerst de landelijke wetgeving hierin af te wachten en daarna het eigen lokale beleid hierop te baseren.


Is het verantwoord beleid een duur tweede fietspad aan te leggen aan de Eeuwigelaan voor die paar weekjes per jaar dat het wat drukker is? Ligt het voor de hand dit door te zetten wetende dat omwonenden bezwaar zullen aantekenen en als gevolg daarvan de lokale overheid weer in conflict raakt met eigen inwoners?


Gezond verstand beleid is om op drukke dagen toe te staan (bijv. aangeduid met behulp van matrixborden) dat fietsers richting Bergen over het bestaande wandelpad mogen fietsen. Daarmee ook nog eens dure rechtszaken voorkomend.


Is het verantwoord beleid om een zeer kostbaar nieuw sportcomplex aan te leggen voor een in oprichting zijnde fusieclub in de Egmonden. Gelet op het aantal voetballende leden is het duidelijk dat een deel van deze velden overbodig is. Is het verantwoord beleid om hiervoor ruim 7 miljoen euro beschikbaar te stellen? In het algemeen maar vooral onder de huidige budgettair uitdagende omstandigheden. Gezond verstand beleid is om de fusieclub te laten voetballen op een van de bestaande sportcomplexen. En als gemeente er zorg voor te dragen dat deze fusieclub alle hulp en faciliteiten krijgt om tot in lengte van jaren op passende wijze, financieel en sportief gezond, te kunnen sporten.


Is het verantwoord beleid om voor het verbeteren van de verziekte bestuurscultuur drie verschillende adviesbureaus in te schakelen om te kijken waar het misgaat en vervolgens de resultaten niet bespreekbaar te willen maken? Gezond verstand beleid is om juist nadrukkelijk de dialoog aan te gaan met de inwoners,  immers zonder wrijving geen glans.


Is het verantwoord beleid om participatiebeleid pas toe te passen nadat in alle kernen alle projecten die tot nu toe voor veel maatschappelijke onrust en verdeeldheid hebben gezorgd hiervan zijn uitgesloten. Gezond verstand beleid is om ook bereid te zijn om gebruik te maken van voortschrijdend inzicht en op deze wijze inwoners en bestuur en inwoners onderling weer nader tot elkaar te brengen.


Is het verantwoord beleid om als bestuur het college op te dragen geen extravagante uitgaven te maar de eerder genoemde kostbare projecten hiervan uit te sluiten, wetende dat deze de komende jaren zwaar op de gemeentelijke begroting zullen drukken en er ook minder fondsen vanuit het Rijk beschikbaar zullen zijn? Gezond verstand beleid is volgens Gemeentebelangen Bergen om weloverwogen de komende periode in goed Nederlands ‘de tering naar de nering te zetten’ en er zorg voor te dragen dat besluitvorming echt eens vanuit gezond verstand gebeurd.


Zoals u kunt lezen is Gemeentebelangen Bergen een groot voorstander van een gezond verstand beleid en zullen wij de komende periode het college erop wijzen dat het door hen gewenste Nieuwe Vertrouwen ook met gezond verstand kan worden bereikt.


P.S. Als u zich aangesproken voelt door deze gezond verstand aanpak neem dan gerust contact met ons op via info@gbbergen-nh.nl