Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

29 augustus 2020 Omdenken ten aanzien van de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef

29 augustus 2020 Omdenken ten aanzien van de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef
26/09/2020 annelies anema
In de media
Persbericht over omdenken

Omdenken t.a.v. de beoogde voetbalfusielocatie in Egmond a/d Hoef

29 augustus 2020 – Facebookpagina

OMDENKEN
In tijden van Corona is het in veel gevallen van essentieel belang dat we niet krampachtig vasthouden aan vastgeroeste ideeën en gedrag. Zaken en uitgangspunten die tot voor kort vanzelfsprekend leken zijn nu ineens verouderd en achterhaald. Ook in de politiek is dit aan de orde. Een mooi voorbeeld van omdenken is de wijze waarop het bestuur in Bergen toch de handen op elkaar kreeg inzake de plannen voor het centrum van Bergen. Dit door de creatieve oplossing om de Aldi te verplaatsen naar een goede toegankelijke plek aan de rand van het dorp. Daarmee werd de angel uit de felomstreden plannen gehaald.

Helaas bleek dit een incident en niet de opmaat te zijn tot meerdere verstandige bestuursbesluiten inzake langlopende discussies. Zo heeft Gemeentebelangen onlangs met verbijstering kennis genomen van de opvattingen en handelswijze van het bestuur inzake het dossier voetbalfusielocatie in/voor de Egmonden. Niemand kan ontkennen dat een actieve en levendige voetbalvereniging met bijbehorende goede faciliteiten (zoals clubhuis en velden) van essentieel belang is voor de leefbaarheid en sociale cohesie van een gemeenschap. Daarom juichen wij het ook toe dat Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert de handen ineen slaan om gezamenlijk verder te gaan. De zo gewenste fusie waarmee de leefbaarheid gediend is en met name de jeugd tot in lengte van jaren verzekerd zal zijn van (voetbal)sport. Gemeentebelangen zet wel grote vraagtekens bij de wijze waarop het gemeentebestuur dit proces nu vervolgt.

FINANCIEEL
Het is onbegrijpelijk dat in deze tijden van financiële uitdagingen met onmiskenbaar grote impact op de begroting(en) voor de komende jaren een dergelijk besluit er doorheen gedrukt moet worden. Waar overal, lokaal en landelijk, alleen hoogstnoodzakelijk investeringen worden overwogen meent de coalitie in Bergen even ettelijke miljoenen te moeten uitgeven
Deze dure plannen staan ook haaks op de eerder aangenomen motie van de coalitiepartijen om onder de huidige omstandigheden geen grote financiële verplichtingen aan te gaan. Deze ommezwaai is feitelijk niet aan de inwoners uit te leggen.

ONJUISTE INFORMATIE
De besluitvorming vindt en vond ook op volstrekt en aantoonbaar onjuiste informatie plaats. Hoe was het ook alweer: in een ver verleden werd becijferd dat de fusievereniging in Egmond 5 voetbalvelden nodig had en dat mede daarom de bestaande locatie van Zeevogels aan de Hogedijk als meest logische en kostenefficiënte locatie niet in aanmerking kwam. Terwijl dat complex over voldoende ruimte, namelijk 4 velden, beschikt en ook nog eens centraal in de Egmonden ligt. Inmiddels is duidelijk dat de huidige ca. 700 voetballende leden (cijfers ontleend aan de respectievelijke clubwebsites d.d. september 2020) met 2,63 veld zouden toe kunnen. En daarin kunnen de huidige accommodaties van Zeevogels en zelfs Egmondia dus ruimschoots voorzien. Met een budget van ca. 2 miljoen euro kan de gemeente een van deze complexen volledig up-to-date en toekomstbestendig maken voor de beoogde fusievereniging.

Echter, de huidige coalitie van CDA, VVD, D66 en KiesLokaal (gesteund door de PvdA omdat dit plan uit de koker komt van toenmalige wethouder en inmiddels raadslid Van Huissteden) meent dat de Bergense gemeenschap maar goed moet vinden dat er ca. 7 miljoen euro aan gespendeerd wordt. Voor de goede orde, gelet op het huidige aantal spelers betekent dit 5 miljoen euro extra uitgeven voor een complex met 5 velden dat structureel voor globaal de helft onbenut zal blijven. Daar kan Gemeentebelangen met zijn verstand niet bij.

PARTICIPATIE
Sinds kort heeft de gemeente een wethouder Participatie. Sterker nog, er wordt aan alle inwoners gevraagd om vooral mee te denken en proactief onze gemeente nog beter, mooier en leefbaarder te maken. Daarbij is een gegeven dat de Raad van State het plan voor de fusielocatie aan de Egmonderstraatweg heeft vernietigd. Desondanks moet volgens wethouder Valkering dit besluit nu even snel genomen worden zonder dat er enige vorm van participatie aan vooraf gaat. Wat heeft hem hiertoe bewogen?
Is dit omdat inmiddels wel bekend is dat de gegevens waarop de eerdere plannen zijn opgesteld achterhaald blijken? Heeft de vaststelling van Provinciale Omgevings Verordening waarin de Egmonderstraatweg als bollengebied blijft bestaan hiermee te maken? Is deze dure exercitie de oplossing voor de parkeerproblematiek van de badgasten van o.a. een groot hotel in Egmond aan Zee? Is dit de uitkomst van alle onderzoeken en rapporten die er naar de bestuurscultuur zijn gedaan? Is dit de wijze waarop deze coalitie Nieuw Vertrouwen vormgeeft naar de inwoners toe?
Is dit behoorlijk bestuur?

Gemeentebelangen kan niet aan inwoners uitleggen dat een inmiddels sterk verouderd plan, dat uitgaat van cijfermateriaal en aannames die achterhaald zijn, waarbij in juni jl. door deze coalitie zelf de waarschuwing is gedaan dat de gemeentelijke financiën zwaar onder druk staan, willens en wetens toch wordt doorgezet.
Wij doen een klemmend beroep op de coalitie, op het college, op het bestuur van onze gemeente om hun gezonde verstand te gebruiken en inwoners niet op te zadelen met een heilloos en kostbaar plan. Want, zoals al eerder gezegd, in tijden van Corona is het van essentieel belang dat we niet krampachtig vasthouden aan vastgeroeste ideeën en gedrag dat met een dosis omdenken tot een heel ander, realistischer en positiever scenario kan leiden.