Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Sociaal domein

Sociaal domein

We maken werk van de decentralisaties door te investeren in kennis en kunde van wijkteams. Ook krijgen zij voor de uitvoering van de Wmo per inwoner een basisbudget dat in onderling overleg besteed kan worden. Meer autonomie voor professionals, minder sturing van bovenaf. Wijkteams worden afgerekend op resultaatafspraken. Externe organisaties worden jaarlijks beoordeeld op door hen toegevoegde waarde.
Met behulp van de beschikbare middelen van de Participatiewet krijgen inwoners die daarop zijn aangewezen aan een passende baan aangeboden. Aansluitend krijgen ze begeleiding om hun baan te kunnen behouden. Voor dat doel worden samenwerkingsvormen ontwikkeld die betere resultaten opleveren, ook als dat met private partijen is.
In het krachtenveld van de jeugdhulpverlening bevordert de gemeente effectieve samenwerking tussen verschillende aanbieders van hulpverlening en zorg. Het doel van deze samenwerking is altijd een passend aanbod aan jeugdigen en hun ouders / verzorgers realiseren.

Sturen op kosten verlaagt de kwaliteit.
Sturen op kwaliteit verlaagt de kosten.

Aandacht voor meer maatwerk, gedacht vanuit wat de klant nodig heeft.
Meer focus op kwaliteit, langduriger contracten met aanbieders, zodat er continuïteit is. Tijdige evaluaties van uitgevoerd beleid en bijsturen waar nodig. Voorkomen en wegwerken van wachtlijsten, met name bij de jeugdzorg. Zelfstandig wonen voor ouderen mogelijk maken door voldoende uren thuiszorg

000