Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Begrotingsbehandeling Gemeentebelangen | 27 oktober 2016

Begrotingsbehandeling Gemeentebelangen | 27 oktober 2016
24/06/2017 gbbergen

Begrotings behandeling Gemeentebelangen

Geachte collega’s, leden van het college en ambtelijke ondersteuning, belangstellenden op de publieke tribune en mensen thuis; burgers van Bergen.

Het hele jaar door worden we geconfronteerd met lastige kwesties. Steeds vaker worden wij door burgers met kleine en grote problemen benaderd om hulp. Wij, als raadsleden, moeten ons niet met particuliere zaken bemoeien, maar alleen op grote lijnen werken. Kaders stellen en controleren. Wij vragen ons steeds vaker af of dat wel de juiste weg is. Als we naar de problemen kijken, moeten we constateren dat veel van die problemen zijn ontstaan door onduidelijkheid in de bestemmingsplannen. Ofwel het is niet goed begrepen of gezien door de burger, ofwel de gemeente heeft het niet duidelijk aangegeven. Veel van die problemen hebben hun wortels in het verleden. Vroeger was het goed, maar tegenwoordig is het allemaal anders.

Maatwerkdemocratie
Het huidige beleid lijkt gemaakt te zijn voor een streng regime, ook daar waar dat in het verleden, met name in de Egmonden en Schoorl, nooit werd gedaan. Wij moeten er op toe zien dat de bestemmingsplannen op correcte manier worden aangepast. Op veel plaatsen in de gehele gemeente Bergen is dat duidelijk niet het geval. De gerezen problemen krijgen vaak weer vervolgproblemen met alle gevolgen van dien.

Naast de Raad van State heeft nu de provincie zich er mee bemoeid. Het kost de gemeente ook onnodig enorm veel geld! Geld, dat veel beter zou kunnen worden gebruikt. Daarnaast zitten we in het systeem, dat, als iemand een klacht indient, de afdeling Handhaving er op af moet gaan om corrigerend op te treden. Al of niet met dwangsommen tot wel € 75.000,– of € 150.000,– samen.

Van oudsher worden veel recreatie- of zomerwoningen permanent bewoond. Door jongeren die we zo graag in het dorp houden, door echtparen die gescheiden verder door het leven gaan, door ouderen die een gewoon huurhuis niet van hun AOW-tje kunnen betalen. Ook dat is in heel veel gevallen niet meer mogelijk. We zouden dit via een verandering in onze verordening voor korte of langere tijd mogelijk kunnen maken. In sommige gevallen zelfs permanent. Daar is een omslag in het denken voor nodig. Een cultuuromslag. Dus: laten we uit voering geven aan deze wens.

Op dit moment heeft het er alle schijn van, dat het beleid gedicteerd wordt door een ambtenaar. We weten dat de bestemmingsplannen in het verleden veel ruimer werden geïnterpreteerd dan nu. Bewoners hebben vaak op basis van die gegevens afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de bank, de notaris, de belastingdienst. Als dan later wordt gezegd, sorry maar dat geldt niet meer, het staat nu anders in het bestemmingsplan, dan zijn de problemen soms niet te overzien. Wij moeten hier adequaat beleid voor maken. Eventueel nieuwe besluiten nemen.

Wij kunnen nu niet direct de goede voorstellen hiervoor maken in een motie verpakken. Wij hebben daar al onze collega’s in de Raad voor nodig. Gemeentebelangen wil toe naar een ‘maatwerkdemocratie’. Gemeentebelangen vraagt zich af, wanneer de ‘gunfactor’ weer eens wordt opgepakt. Wanneer we eindelijk eens die draai in ons hoofd maken, dat de wet er is om geïnterpreteerd te worden. En als die niet goed is, dat wij dan moeten ingrijpen. De wet, de gemeente is er voor de inwoners. En niet andersom.

Kunst en cultuur
De cultuurnota zegt, dat de gemeente zoekt naar een situatie van ‘geluk’. Waarbij de inwoners niets meer te verlangen hebben. Maar wat we nu feitelijk doen, drijft alleen maar verder van dat mooie doel af. Bij het woord Handhaving huivert de bevolking. Gemeentebelangen wil een duidelijke cultuuromslag. Niet alleen bij de Raad, maar ook bij het college en bij de ambtenaren die vaak een voorzet maken voor verordeningen en nota’s. We moeten nu eens echt denken vanuit de bevolking en niet alleen maar doen alsof.

We praten veel over kunst en cultuur, zogenaamd de motor van Bergen als kunstdorp. Maar het mag helemaal niets kosten! Een schande. Museum Kranenburgh heeft een centrale rol in Bergen, Egmond en Schoorl zoals ook bij de weer bijzonder geslaagde Kunst10Daagse. Er is al een hele tijd een probleem met de depotruimte. Elk jaar moest Kranenburgh uit eigen budget ruimte inhuren. Ongeveer € 10.000,– per jaar. Nu blijkt ineens dat de oude ruimte aan de Berkenlaan toch weer gebruikt kan worden. Aanpassingen: ongeveer € 20.000,–. Samen al een extra kostenpost van €40.000,–. De zorg voor de Beelden in de Openbare Ruimte zou moeten worden gedaan door vakbekwame mensen van Kranenburgh. Gemeentebelangen heeft er net vragen over gesteld. Er zijn allerlei beelden verdwenen, kapot, niet onderhouden enzovoort. Dat is bepaald niet een kunstdorp waardig.

En passant wijzen wij ook even naar onze bezorgdheid voor de rijksmonumenten. Wij willen eveneens ruim baan voor kunst en cultuur in Overslot in Egmond aan den Hoef. Gelukkig is daar raadsbreed al een motie voor gemaakt, die straks in stemming zal worden gebracht. Gemeentebelangen heeft er vertrouwen in, dat de motie correct zal worden uitgevoerd. Enkele partijen zeggen, dat kunst en cultuur weliswaar heel belangrijk zijn maar denken wel dat het budget een stuk lager kan. Terwijl het maar een miniem stukje is in de begroting! Als de gemeente geluk voor alle burgers bijna het belangrijkste vindt en ook dat er niets meer te verlangen is, dan mag je niet rammelen aan dat budget. Integendeel, het is veel te klein. Daarom zal Gemeentebelangen met een motie komen, om het budget voor kunst en cultuur met een ton te verhogen!

Gemeentekrant
De ‘sociale’ media vormen op dit moment een steeds belangrijker informatiemedium voor zowel bewoners als voor gemeente. Toch mogen we de gemeentekrant niet vergeten, digitaal of niet. In deze gemeentekrant zou ruimte moeten worden vrijgemaakt, met de meningen van de bewoners. Voor en door bewoners. Eventueel direct met antwoorden van de gemeente op gestelde vragen. De Raad schijnt in 2012 een besluit tot ‘minder geld voor de krant’ te hebben genomen. Inderdaad, maar dat was toen we nog moesten bezuinigen. Nu is de rekening geheel op orde, zegt de wethouder. Er is zelfs ruimte voor extra bestedingen. Nu hoeven we alleen maar ‘zuinig aan te doen’. Er zou nu financiële ruimte moeten zijn voor een aparte, bijvoorbeeld twee-wekelijkse bijlage met de gemeentelijke mededelingen PLUS informatie voor en door de bewoners. Gemeentebelangen zal ook hierover een motie indienen.

Belangrijke beslissingen staan voor de deur.
Bergen Centrum ‘In Harmonie’ , het vervolg van Schoorl Klopt, de voetbalvelden in en voor De Egmonden. Superbelangrijke onderwerpen waarbij de mening van de betrokkenen, de bewoners RICHTINGGEVEND zou moeten zijn. Ook hier is een andere manier van denken noodzakelijk! En het is nog niet te laat. College, het kost allemaal al handen vol geld. Maar dat geld is afkomstig van bewoners. Luister dan naar hen. Als er íemand is, die gelijk heeft, is dat GEEN ambtenaar, portefeuillehouder of raadslid. Dan is dat de bewoner! Zelfs als in de toekomst zou blijken dat het beter ietsje anders had gekund….

Groen
In het vigerend beleid moeten de kwaliteiten van natuur en (cultuur-) landschap behouden en versterkt worden. We zien dat in de praktijk regelingen die er voor zijn om dit doel te bereiken, zoals de ruimte voor ruimteregeling, de molenbiotoop, het Landschapsontwikkelingsplan worden genegeerd of zelfs misbruikt. En dat vaak ten gunste van particulier korte-termijn-gewin. Gemeentebelangen staat voor een zorgvuldige omgang met natuur en landschap. Wij gaan niet mee met de drang om alles te vercommercialiseren en te exploiteren.

Gemeentebelangen heeft ook groen in haar eigen vaandel. Dat betekent: groen op de juiste plaats. Dus geen bos in het kwetsbare poldergebied maar ook geen kaalslag in het duin. Zie hiervoor ook de vragen die Gemeentebelangen aan het college heeft gesteld. Het is toch vreemd dat er enkele hectaren bos in het duin worden gekapt, terwijl elders miljoenen bomen worden geplant?! De ontwikkelingen in en rond het Oude Hof blijven ons zorgen baren. Wij blijven alert. Dat geldt eveneens voor het bermenbeleid en de verstening van het openbare groen. De operatie ‘Steenbreek ‘in Castricum zou ook in Bergen moeten worden omarmd.

Sociaal domein
En natuurlijk, de problemen in de zorg, de hulp in de huishouding, de ouderenhulp. Zorg kent vele gezichten. Zorg kost ook veel geld. Dat moeten we er voor over hebben. We praten immers, weer, over mensen! In onze gemeente staat het meeste in het Sociaal Domein op de rit. Het wordt gebakerd door ambtenaar en wethouder en daar zijn we blij mee. Maar ook hier geldt: op blijven letten!

BUCH
De ambtelijke fusie met de drie buurgemeenten gaat op 1 januari 2017 echt van start. De BUCH staat voor de deur. Gemeentebelangen heeft eerder tegengestemd. Nu de ambtelijke fusie onontkoombaar is gemaakt, wil Gemeentebelangen dat het niet meer kost, maar juist geld oplevert. Bijvoorbeeld door minder ambtenaren, via fusie en betere ICT. Uiteraard blijven we meepraten. Maar we houden ons hart vast! Een voorbeeld is, dat de organisatie niet heeft ingezien dat je moet vóór-investeren. En nu moeten wij als Raad deze fout met een omvang van in totaal vier miljoen weer gaan herstellen. Wees ook heel voorzichtig met onze ‘couleur locale’, het eigen gezicht van De Egmonden, Schoorl, Groet en Camperduin, Bergen en Bergen aan Zee.

Programmabegroting
Tenslotte moet ons van het hart, dat wij ons als Gemeentebelangen weer enorm ergeren aan het begin van de programmabegroting. Daar staat dat de begroting is gemaakt volgens de afspraken van de coalitie. Terwijl juist Gemeentebelangen een paar jaar geleden de basis heeft gelegd voor dit beleid. Feitelijk is er alleen maar sprake van een going concern; eerder ingeslagen wegen worden verder belopen. Bovendien: het is toch niet van deze tijd dat coalitiepartijen – al is het schijnbaar – de deur sluiten voor de oppositiepartijen die in Bergen toch minimaal 9 zetels hebben. Er zijn buurgemeenten, waar dit ook gebeurt maar waar ze pijlsnel en schielijk zijn teruggefloten! Voorpaginanieuws!!!!

Goed beleid maak je samen. Met alle partijen in de Raad. Het college moet het uitvoeren. En wij hopen, dat wij dit doen in het belang en met de instemming van al onze bewoners. Voor fractie, steunfractie en achterban van Gemeentebelangen.

Kees van Leijen
Hans Haring
Frits David Zeiler
Bergen NH, 27 oktober 2016