Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

anbi status

ANBI-status

GEMEENTEBELANGEN  B-E-S zoals onze kiesvereniging heet, heeft sinds 2015 een ANBI-status, hetgeen betekent dat giften belastingvrij aan de vereniging kunnen worden overgemaakt.

Ons fiscale nummer is 8163.65.908 en wij zijn bij de KvK ingeschreven onder no 37089711.

De bestuurssamenstelling en fractie is steeds aan verandering onderhevig, deze personen worden in een afzonderlijk item weergegeven. Er zijn geen betaalde functies binnen onze kiesvereniging.

In het huishoudelijk reglement worden de bijdragen van leden en fractieleden genoemd. Tevens is daar een giftenreglement opgenomen.

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de plaatselijke bevolking en het beschermen van haar leefomgeving.

Beleidsstukken

De statuten en de huishoudelijke bepalingen geven onze beleidslijnen weer. De hoofddoelstelling luidt: “De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de plaatselijke bevolking en het beschermen van haar leefomgeving”

Daarnaast vormen de verslagen van de Algemene Leden Vergadering een aanvulling op toekomstig beleid en verantwoording van hetgeen zich politiek in de tijd daarvoor heeft afgespeeld. En het verkiezingsprogramma is uiteraard de leidraad voor ons politiek optreden. Voor het inzien van de statuten en het huishoudelijk reglement treft U hiernaast de betreffende links aan.

Jaarlijks wordt in de Algemene Leden Vergadering de begroting vastgesteld. ook worden dan de jaarstukken goedgekeurd na advies van de kascommissie.

Contact

Wilt u contact opnemen? Dit kan via onderstaand contactformulier.