Nieuws

Nieuwsbrief najaar 2016

02-11-2016

Nieuwsbrief herfst 2016

 

Algemene ledenvergadering Kiesvereniging Gemeentebelangen BES

Op woensdag 16 november om 20.uur houden we onze algemene ledenvergadering in de Forestzaal aan de van Blaaderenweg 10s te Bergen. Inmiddels heeft u een uitnodiging en de agenda ontvangen. Denkt u ook eens na over een rol in het bestuur van onze Kiesvereniging. Wij hopen velen van u te mogen begroeten op woensdag 16 november 20.00 uur.

 

Mooi Bergen en Mooier Bergen

Op dit moment zijn er veel spannende zaken aan de hand. De plannenmakers hebben diverse malen de aandacht gevraagd voor hun ontwerp.

Het lijkt erop dat het plan  De zeven dorpelingen van Schrama niet erg wordt gesteund. door de bevolking. Dit heeft te maken met het weinig dorpse karakter, te volumineus, een te grote rol voor de supermarkt en te massieve bebouwing.

Het plan In Harmonie heeft een ander karakter. Er zijn in dit plan meer maatschappelijke functies opgenomen, geen grote supermarkt en de huidige gebouwen van de Harmonie en de Brandweer blijven behouden en worden onderdeel van het nieuwe plan. Hoewel er nog wat haken en ogen aan dit plan zitten, zal Gemeentebelangen dit initiatief steunen.

Het idee van shared space wijzen wij op deze plaats in het centrum af, omdat er te veel vrachtverkeer en strandverkeer langs komt. Het zal niet tot een veiliger situatie leiden.

De inspraakprocedure verdient totaal niet de schoonheidsprijs. Wij zouden alsnog willen dat iedereen zich kan uitspreken over de plannen, mogelijk via een gemeentereferendum.

 

Kunst en Cultuur

We hebben weer een succesvolle Kunst10daagse achter de rug. Centraal staat daarbij ook de rol van Kranenburgh. Het is al jaren bekend, dat er problemen zijn met het goed bewaken van de collectie, een depot dat voldoet aan de eisen is gewenst. Daarvoor zal meer geld nodig zijn, nu en in de toekomst. Gemeentebelangen maakt er zich sterk voor, want het zou jammer zijn als er waardevolle kunstschatten verloren gaan.

De beelden in de openbare ruimte worden ook niet altijd op een goede manier bewaakt en bewaard. Een inventarisatie is nodig. Bergen hoort goed om te gaan met haar kunst in de openbare ruimte. Hier zijn door onze fractie vragen over gesteld.

Hoeve Overslot verdient eveneens een goede bestemming. Tot er een nieuw plan is, zouden de huidige gebruikers kunnen blijven. Jammer dat zij niet op een lijn zitten, samen sterk is beter.

Het behoud van rijksmonumenten, waartoe ook de molens behoren, blijft vragen om aandacht, vragen van de fractie worden vaak niet goed beantwoord en roepen op tot nieuwe acties…..

 

Plannen Dorpshart Schoorl

De plannen voor het dorpshart Schoorl zijn weer verder ontwikkeld. In samenwerking met alle partijen is er een infrastructuur uitgekomen, die mogelijk de steun heeft van bevolking en ondernemers. De plannen liggen ter visie. We houden de voortgang goed in de gaten.

 

Fusielocatie voetbalvelden in de Egmonden

In december gaat de Raad een besluit nemen over de fusielocatie van de Egmondse voetbalclubs. Er wordt uitgegaan van een sportcomplex aan de Egmonder straatweg.

Deze locatie roept veel weerstand op vanwege de aantasting van het open zicht op de duinen en de verwachte geluids-en lichtoverlast. Gemeentebelangen ziet het bestaande Zeevogelsterrein als een geschikte fusielocatie, mede door besparing van ongeveer €2.000.000,- t.o.v.de voorkeurslocatie. Daarnaast zijn door een wijziging van het Natura 2000 gebied meerdere opties mogelijk voor ontwikkelingen op ruimtelijk gebied.

 

Bestemmingsplannen

Inmiddels liggen er weer wat uitspraken van de Raad van State, die veel persoonlijk leed veroorzaken. Achtergrond o.a. daarvan is dat met name in de vroegere gemeenten Egmond en Schoorl coulant is omgegaan met de regelgeving. Wij dringen  erop aan, dat er soepel wordt omgegaan met burgers en dat tegelijkertijd de bestemmingsplannen op orde komen.

 

Het sociaal domein.

Het geld dat voor het sociaal domein beschikbaar was, is in de afgelopen periode niet helemaal besteed. Toch is het de bedoeling dat het uitgegeven wordt voor de zorg die onder de gemeentenoemer valt, anders gaat het geld terug naar het Rijk. Gemeentebelangen ziet erop toe, dat besteding van het geld aan huishoudelijke hulp, ouderenzorg en jeugdhulp ook daadwerkelijk gebeurt.

 

Natuur

Er is onrust ontstaan over de kap van een groot aantal hectares bos in Schoorl. De noodzaak hiervoor is niet geheel duidelijk, zeker ook niet waar elders in den lande meer bos wordt geplant om onze stikstofhuishouding op orde te houden. Wordt vervolgd!

De fractie van Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over de aanleg van polderbos, waar het niet is toegestaan. De beantwoording van de vragen is vaak onduidelijk, zaken worden ontkend of er worden wedervragen gesteld. Is dit nu de voorgestane eerlijkheid en transparantie?

 

Het functioneren van de Raad

Langzamerhand vraagt Gemeentebelangen zich af of de rol van de gemeenteraad niet een andere zou moeten zijn. Meer voeling houden met de burgers en minder in het keurslijf. Meer signalen oppakken vanuit de bevolking en minder alleen beleidsmatig een collegeprogramma volgen. In Bergen is het toch zo dat de oppositie niet altijd serieus wordt genomen, want de coalitie heeft de meerderheid. Gelukkig is de situatie wel zo dat er veel deskundigheid is binnen de fractie van Gemeentebelangen en er moties breed worden gesteund. Nog onlangs een motie over communicatie met de bevolking via de gemeentekrant, waar we meer uit willen halen. En we blijven de luis in de pels en schromen niet onze mening naar voren te brengen, ook al is dat de coalitie niet welgevallig……

 

Algemene beschouwingen

Bij de besprekingen over de begroting voor 2017 hebben wij veel van bovengenoemde zaken te berde gebracht. Wij zijn blij dat de Flessenpost onze toespraak volledig heeft gepubliceerd.

 

Een afscheid en een nieuw gezicht.

Mw. Mira Diels heeft te kennen gegeven te willen stoppen met haar burgercommissielidmaatschap. Zij is vele jaren lid geweest van de Raad en heeft de afgelopen nieuwe raadsperiode gefunctioneerd als burgercommissielid. o.a. op het sociale domein. Zij zal op passende wijze afscheid nemen van haar collega’s.

Wij danken haar voor alle inzet, haar streven de politiek een menselijk gezicht te geven en zullen haar zeker missen in de fractie.

 

Mw. Annelies Anema is actief lid van Gemeentebelangen en heeft de afgelopen periode meegedraaid in de fractie. Zij wordt voorgedragen als burgercommissielid. Fijn dat zij onze gelederen is komen versterken.

 

 

Heeft u vragen, suggesties of ideeën? Laat het ons horen……Voor €5,00 per jaar kunt u ons steunen, voor €20,- per jaar lid worden. Jongeren kunnen zich gratis aansluiten.

Zie voor meer informatie: www.gemeentebelangen-bergen-nh.nl

Nieuwsbrief

Vul hieronder uw e-mail adres om u aan te melden voor onze nieuwsbrief

Klik hier om u af te melden

Gemeente-belangen

Lid Worden?   Klik hier

Contact?    graag via      

voorzitter Thijs Bijl

thijs.bijl@gmail.com

Wilt u het anders in de gemeente?

Heeft u een U een probleem met Uw leefomgeving of het beleid van de gemeente, dan kunt u dit aangeven onder het tabblad 'meldpunt'.

Ook kunt U suggesties doen ter verbetering. Gemeentebelangen wil met Uw opmerkingen graag aan de slag.

Wist u dat...

Wij voorstander zijn van Regionale samenwerking.