Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Eeuwigelaan en het Oude hof

Eeuwigelaan en het Oude hof
28/06/2017 gbbergen

Eeuwigelaan en het Oude hof

Zomer 2017 | Plannen Eeuwigelaan en Oude Hof
Voor wat betreft de Eeuwigelaan heeft bij Gemeentebelangen BES steeds de veiligheid van de weggebruikers voorop gestaan. Wij vinden het vreemd dat er niet vooraf een registratie is geweest van de ongevallen die hebben plaats gevonden. Daardoor komt de noodzaak in een wat vreemd licht te staan. Bij het nieuwe voorstel van een dubbelzijdig fietspad, dreigen weer nieuwe onveilige situaties te ontstaan, b.v. bij de oversteekpunten. Via een amendement is gevraagd vooral vooraf te onderzoeken of met dit nieuwe plan de veiligheid toeneemt en zo niet, om de plannen daarop aan te passen. Voor wat betreft het Oude Hof zijn er vergaande plannen om parkeren mogelijk te maken. Gemeentebelangen heeft samen met Groen Links o.l.v. Frits David Zeiler 2x een wandeling georganiseerd, omdat bleek dat politici van andere partijen nauwelijks weten waar het over gaat. De plannen zijn zeer ingrijpend en behelzen o.a. het verplaatsen van de Kennemer ruiters naar het veld bij ‘t Hof, zodat er parkeerruimte beschikbaar komt voor 80 tot 100 auto’s. Daarnaast speelt het gebruik van ‘t Hof en de overige bebouwing een rol. Wij willen graag dat het landschappelijk karakter van ‘t Hof behouden blijft. Het is tenslotte een cultuurhistorische erfenis in Bergen, waar we veel belang aan hechten. Gemeentebelangen heeft alle beschikbare gegevens opgevraagd over onderhoud, budgetverantwoording en toezeggingen via contracten aan gebruikers in dit gebied. En dat is onlangs gehonoreerd. Bovendien komt er een nieuwe verantwoordelijk ambtenaar voor dit dossier.
Deze plannen horen bij elkaar, omdat ze ten dele over het zelfde gebied gaan en dezelfde cultuurhistorische waarden hebben. Bij de Eeuwigelaan gaat het om aanpassing van de wegen (fiets en auto) en bij het Oude Hof om het realiseren van o.a. een parkeervoorziening zonder het gebied ernstig aan te tasten en zich te houden aan de cultuurhistorische waarden van het gebied. Er liggen voorstellen, die nog niet alle handen op elkaar krijgen, maar er zijn wel mogelijkheden. Binnen Gemeentebelangen is veel kennis en die zal worden ingezet voor een zo goed mogelijke invulling van de omgeving. Wij zijn een kritische gesprekspartner.

 

 

22-12-2015 | Dit najaar stonden de kranten er ineens vol van: de Eeuwigelaan gaat op de schop!
De beroemde laan met zijn scheve bomen was te onveilig voor het verkeer geworden, en niet alleen voor auto’s en vrachtwagens, maar ook voor de in aantal en snelheid toenemende fietsers. Er moest iets gebeuren, want ‘niets doen is geen optie’, aldus verantwoordelijk wethouder Peter van Huissteden (PvdA). Velen zagen het schrikbeeld al voor zich: een laan ontdaan van zijn bomen, met voortrazend verkeer en een drukbereden fietspad aan beide zijden. Dat laatste was trouwens al enkele jaren geleden een suggestie van Gemeentebelangen, maar dan wel met de nadrukkelijke beperking: laat eens uitzoeken in hoeverre dat een oplossing zou kunnen zijn. Sommige oplossingen kunnen immers ook nieuwe problemen oproepen, en aan de heftige reacties uit de buurt was te merken dat vooral voor zo’n effect werd gevreesd.

Bij een presentatieavond voor raads- en commissieleden heeft Gemeentebelangen dan ook gepleit voor een overzicht van en inzicht in een aantal mogelijke verkeersmaatregelen. Brommers en scooters op de rijbaan? Terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer? Beperkingen aan het vrachtverkeer? Betere uitwijkplaatsen? Het fietspad toch maar verleggen naar de voormalige trambaan, een oud plan? De wethouder haastte zich om te zeggen, dat het niet de bedoeling was het karakter van de laan verder aan te tasten, en dat hij streefde naar een combinatie van maatregelen. Maar het woord compromis nam hij nog niet in de mond.

Gemeentebelangen hecht sterk aan het groene karakter van Bergen. Bij de behandeling van het bestemmingsplan Bergen Centrum-West is vergeefs gepleit voor een aparte planologische bescherming van de bomenrijen langs de Eeuwigelaan. Deze bestonden een goede eeuw geleden uit dennebomen, net als de Sparrenlaan en waarschijnlijk in dezelfde tijd geplant – mogelijk al vóór 1800. (Dat Nederlanders dennen en sparren door elkaar halen is niets nieuws; wij zingen onze zilverspar met Kerst vrolijk toe met ‘O, denneboom!’) Maar in die rijen naaldbomen zijn gaten gevallen. Bij de Donkere Hoek zijn ze al ruim een eeuw geleden vervangen door beuken, en die blijken nu extreem kwetsbaar voor aanrijdingen door vrachtverkeer.

Aan het begin, tussen Komlaan en Sparrenlaan, zijn wat later rijen kastanjes geplant, maar die vallen één voor één ten offer aan de gevreesde kastanjeziekte. Juist dit eerste deel valt binnen het beschermde gebied van het Oude Hof. Alle laanstructuren zijn onderdeel van het beschermd cultuurmonument, waarbij het gaat om het wegprofiel en de laanbeplanting in een regelmatig verband (vaak met 6 meter afstand tussen de bomen). In het kader van het restauratieplan voor het Oude Hof, destijds door de volledige gemeenteraad aanvaard, zou ook dit eerste stukje Eeuwigelaan worden gerenoveerd.

Maar zoals bekend is het plan blijven stagneren; alleen de Kijklaan met zijn dubbele rij linden is vrijgezet. In aansluiting daarop heeft het PWN, beheerder van het Bergerbos, ook de Sparrenlaan in een aantal fasen gerestaureerd. Gemeentebelangen heeft nu de suggestie gedaan, om de oude plannen en het nieuwe plan te combineren, en het herstelplan voor de Eeuwigelaan te laten beginnen bij het eerste gedeelte. Daar, tussen de Komlaan en de Mosselenbuurt, staan nog 7 van de oorspronkelijke dennen aan de noordkant en vier aan de zuidkant.

Voor de rest staan er, behalve de zieltogende kastanjes, vooral eiken in alle soorten en (vooral kleine) maten. Dat ze zo klein zijn gebleven ligt aan de groei van volwassen bomen, vooral eiken en beuken, in de bosrand aan de andere zijde van het fietspad en het voetpad. Om een nieuwe rij bomen de kans te geven, zou daar net als in de Sparrenlaan een strook van zo’n 6 tot 8 meter moeten worden vrijgemaakt. En zelfs dan is het de vraag, of de aloude grove den daar weer zou aanslaan. Misschien is het mogelijk, om de meest oorspronkelijke boom uit de tijd van de aanleg van het (Oude) Hof terug te planten, en wel de linde. Overigens zou dat alleen aan de noordkant van dit deel Eeuwigelaan goed kunnen; aan de zuidkant telt de bosrand zo’n 34 volwassen merendeels prachtige bomen. Hun enige fout is, dat ze geen laanstructuur vertonen, want ze zijn spontaan opgegroeid…

We hebben de wethouder gewezen op de ervaringen van het PWN met de Sparrenlaan, en hem aangeraden om de expertise van deze natuur- en cultuurbeschermers te gebruiken voor het maken van een Eeuwigelaanplan. Tenslotte kruisen beide lanen elkaar in het hart van de 17de-eeuwse aanleg, het zogenaamd Rondeel. Het Rondeel…. weet iedereen waar dat ligt? Dat is nu een van de verborgen verrassingen van de Eeuwigelaan!

Gemeentebelangen BES
Frits David Zeiler

Bomenbeleid

9 4 2015 | Bomenbeleid in de gemeente Bergen
Voorzitter,
door vragen vanuit de bevolking en uit eigen waarneming hebben we bemerkt dat er opnieuw, of nog altijd, gebrek aan consistentie is in en onduidelijkheid heerst over het behandelen van bomen in deze gemeente.

Een kleine bloemlezing uit de afgelopen maand: linden rond de Ruïnekerk zijn opgesnoeid als bonsaiboompjes; beuken langs de Kerkelaan en aan het eind van de Eeuwigelaan zijn van takken ontdaan aan de zuidzijde (wat onvermijdelijk leidt tot zonnebrand en dood van de boom); stokoude lindebomen bij het Oude Hof zijn geschoren alsof het knotwilgen zijn.

Daarnaast zijn vele monumentale bomen, met name beuken in onze mooiste lanen, aangestipt dan wel reeds gerooid zonder verantwoording, dat wil zeggen zonder een officiële aankondiging en zonder een plan tot herplant.

In de Kruidenbuurt is de kap van 55 bomen aangekondigd. Dat zijn, wanneer men bedenkt dat een volwassen boom dagelijks enkele honderden liters water nodig heeft, 55 waterreservoirs. Deze moeten plaatsmaken voor zogenaamde ‘wadi’s’ waarin… wateroverlast moet worden opgevangen. Het komt ons voor, dat de uitvoerende dienst van deze gemeente op het gebied van bomenonderhoud wel enige deskundigheidsbevordering zou kunnen gebruiken. Maar daar gaan wij als raad niet over. Wij gaan wel over het beleid.

Twee jaar geleden is met veel spektakel een nieuw bomenbeleid aangekondigd. Daarover hebben we, na schriftelijke vragen vanGemeentebelangen, weinig meer gehoord. Vandaar nu opnieuw een drietal vragen aan het college.

1. Is het huidige college nog altijd van plan een nieuw bomenbeleid te laten vaststellen, en zo ja, wanneer kunnen we dat verwachten?

2. Is het college bereid om in afwachting van een eventueel nieuw beleid zich strikt te houden aan de door de raad vastgestelde beleidslijn voor de eventuele kap en de daaraan gekoppelde herplantplicht van monumentale (laan)bomen?

3. Kan het college inzicht geven in de beweegredenen, om in de Kruidenbuurt (en elders) bomen door wadi’s te vervangen, en aangeven op welke door de raad vastgestelde beleidslijn dit eventueel is gebaseerd? Tot zover onze vragen.

Gemeentebelangen BES
Frits David Zeiler

23 5 2011 | Motie Gemeentebelangen.
Vier jaar geleden, in 2007, heeft de gemeenteraad het plan tot herstel van het Oude Hof en omgeving met algemene stemmen aanvaard. Aan dat plan was een uitgebreide discussie voorafgegaan met een grote en vaak zeer deskundige inbreng van de bevolking. Sindsdien is er veel gedaan, bijvoorbeeld aan de kijklaan, de kattebergen, enkele voet- en ruiterpaden en het straatmeubilair. De vijvers zijn grondig uitgebaggerd – op sommige plaatsen misschien wel te grondig. Andere zaken zijn blijven liggen, zoals de restauratie van de bruggetjes, de bebording, de parkeerterreintjes en de herplant van een groot aantal laanbomen.Helaas is ook werk uitgevoerd dat niet in het aangenomen plan staat, waaronder de poeltjes bij het Paddenpad en een breed nieuw ruiterpad in het Meerwegbos. Gemeentebelangen heeft daarover zijn zorgen uitgesproken en zou graag zien, dat alle onderdelen van het plan alsnog worden gerealiseerd. Geldgebrek mag geen reden zijn om het herstel van dit belangrijke cultuurmonument nu stil te leggen. Speciale aandacht hebben wij gevraagd voor de Hoflaan. Van deze prachtige laan is minder dan de helft van de oorspronkelijke laanbeplanting over en er is nog geen plan voor herstel. Dit is nodig, want de meeste beuken zijn zo’n 150 jaar oud en aan vervanging toe. Gemeentebelangen kiest als uitgangspunt dat in het kader van de herinrichting van de laan de allure uit de tijd van de Jan Jacob van Reenen wordt hersteld. Gemeentebelangen heeft een motie ingediend op 23 mei om alsnog alle plannen voor het Oude Hof te realiseren.

Gemeentebelangen BES
Frits David Zeiler