Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Mooi Bergen

Mooi Bergen
30/06/2017 gbbergen

Mooi Bergen

Zomer 2017 | Voortgang Mooi Bergen
U zult ongetwijfeld uit de pers hebben vernomen dat de verantwoordelijk wethouder alle e-mails heeft gewist over dit project en ook de verantwoordelijk projectleider op dit dossier heeft dat gedaan. Er zijn zelfs bij dit grote project, WAARBIJ HET GAAT OM HEEL VEEL BELANG, geen projectverslagen gemaakt. De initiatiefgroep Mooier Bergen heeft juridische stappen aangekondigd over het verloop van de procedure rondom de plankeuze. Via een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) kwamen deze feiten aan het licht. Wij hebben een motie voorbereid om dit in de toekomst te voorkomen. Inmiddels heeft de rekenkamer van de BUCH een onderzoek aangekondigd en ook de provincie heeft zich hiermee bemoeid. Met alle andere grote projecten in het zicht is het van de gekke dat er geen schriftelijke vastlegging zou komen! Een beetje arrogantie van de macht? Inmiddels is de Raad ook geïnformeerd over de verdere plannen. Dat behelst o.a. een enorme vergroting van het aantal parkeervakken bij het Binnenhof (waar wij, behalve een parkeerdek, voorstander van zijn), bebouwing van het plein en de Jan Oldenburglaan. Er waren in de vastgestelde structuurvisie eisen vastgelegd, maar het lijkt erop dat die eisen niet worden gehandhaafd. De plannen zijn massief, hoog met 3-4 bouwlagen en het ziet er stedelijk uit.

18 11 2016 | Mooi Bergen
Helaas is het ons niet gelukt ons voorstel erdoor te krijgen om de betrokken partijen “Mooi Bergen” en “In Harmonie” te laten samenwerken om tot een goed breed gedragen plan te komen voor het Plein in Bergen. Het college stelde alleen voor om in zee te gaan met “Mooi Bergen”. Dat voorstel is met 12 stemmen voor en 10 tegen, waaronder Gemeentebelangen, aangenomen. Gemeentebelangen heeft een initiatiefvoorstel voor een referendum ingediend, gelijk aan die van Heiloo, maar tot nu toe heeft de coalitie dat getraineerd. Zij wilden het eerst bespreken in een algemene raadscommissie, maar tot nu toe wordt het niet geagendeerd. “In Harmonie” is in beroep gegaan via een juridische procedure, omdat zij zich, volgens ons terecht, niet gelijk behandeld voelden in het proces. Ondertussen gaat de uitvoering van “Mooi Bergen” gewoon door. Wij zitten er bovenop dat de procedures die gelden voor dergelijke projecten, met name tijdige inspraak van inwoners, correct wordt gevolgd.

2 11 2016 | Mooi Bergen en Mooier Bergen
Op dit moment zijn er veel spannende zaken aan de hand. De plannenmakers hebben diverse malen de aandacht gevraagd voor hun ontwerp. Het lijkt erop dat het plan De zeven dorpelingen van Schrama niet erg wordt gesteund. door de bevolking. Dit heeft te maken met het weinig dorpse karakter, te volumineus, een te grote rol voor de supermarkt en te massieve bebouwing. Het plan In Harmonie heeft een ander karakter. Er zijn in dit plan meer maatschappelijke functies opgenomen, geen grote supermarkt en de huidige gebouwen van de Harmonie en de Brandweer blijven behouden en worden onderdeel van het nieuwe plan. Hoewel er nog wat haken en ogen aan dit plan zitten, zal Gemeentebelangen dit initiatief steunen. Het idee van shared space wijzen wij op deze plaats in het centrum af, omdat er te veel vrachtverkeer en strandverkeer langs komt. Het zal niet tot een veiliger situatie leiden. De inspraakprocedure verdient totaal niet de schoonheidsprijs. Wij zouden alsnog willen dat iedereen zich kan uitspreken over de plannen, mogelijk via een gemeentereferendum.

2 11 2016 | Zeiler-stichting kiest ’In Harmonie’
De stich­ting mr. Frits Zei­ler heeft op ver­zoek van de ge­meen­te een ad­vies uit­ge­bracht over de plan­nen voor het cen­trum van Ber­gen en ge­ko­zen voor het ont­werp ’In Har­mo­nie’. Wel kle­ven ook aan dit plan en­ke­le be­zwa­ren, al­dus de or­ga­ni­sa­tie.

De stich­ting heeft tot doel de leef­baar­heid van het dorp en het ken­mer­ken­de na­tuur- en dorps­schoon te be­hou­den en te be­vor­de­ren. Het plan ’De 7 Dor­pe­lin­gen’ van Schra­ma BV ver­toont, ge­zien van­uit de aan­rij­rou­te, een ‘on­ge­wenst gi­gan­ti­sche bouw­mas­sa’: ,,Groot­steeds, niet dorps.’’
Van ’In Har­mo­nie’ vindt de stich­ting de mas­sa­li­teit min­der sto­rend, ’ook al is de ge­plan­de be­bou­wing plaat­se­lijk met vier ver­die­pin­gen wel hoog’. Van­we­ge het open ka­rak­ter van het plan ’In Har­mo­nie’ gaat de voor­keur van de stich­ting uit naar dit plan. Maar: ,,Bei­de plan­nen ne­men te veel van de open­ba­re ruim­te weg.’’

Plus­pun­ten van het plan van Mooi­er Ber­ger zijn de maat­schap­pe­lij­ke voor­zie­nin­gen en de klein­scha­lig­heid: ,,Het plan voegt waar­den aan Ber­gen toe.’’ Het Schra­ma-plan daar­en­te­gen straalt vol­gens de stich­ting ‘zo­veel na­druk uit op fi­nan­ci­eel ge­win dat het zo­wel maat­schap­pe­lijk als kwa­li­ta­tief te­kort schiet’.

Wei­nig goe­de woor­den heeft de stich­ting voor het plan ’De 7 Dor­pe­lin­gen’ en dan met name de uit­stra­ling van de nieu­we su­per­markt en de hoge ach­ter­wand die de ach­ter­tui­nen aan de Ka­rel de Gro­tel­aan gaat in­slui­ten. ,,Ter­wijl bo­ven­dien de be­wo­ners van de wo­nin­gen bo­ven de su­per­markt zo in die tui­nen kij­ken.’’ De stich­ting be­sluit het ad­vies aan de ge­meen­te: als be­wo­ners van Ber­gen, som­mi­gen al van kinds­been af, voe­len wij nau­we­lijks de nood­zaak van de plan­nen en be­twij­fe­len het nut van de der­de gro­te su­per­markt in een dorp van 13.000 in­wo­ners en van ex­tra win­kel­ruim­te in een tijd van slui­tin­gen en fail­lis­se­men­ten.’’

 

Ingezonden brief
Aan het College van B & W | 20 10 2016
Klik hier > Ingezonden brief dd. 20 10 2016

 

11 11 2014 | Laatste presentatie Mooi Bergen
“Begin 1972 ontplooide het gemeentebestuur van Bergen initiatieven om de mening van de bevolking te vragen t.a.v de toekomst van de dorpskern”. Zo begint in 1976 het eindrapport over de inspraakprocedure waaraan 173 Bergenaren meededen. Sindsdien zijn er nog vele inspraakrondes geweest, waarbij U mogelijk het ‘werkschriftje’ uit 2008 nog wel herkent. Enkele weken geleden zag het college in, dat het gewijzigde plan geen steun zou krijgen. Daarom kregen bewoners de kans om in tien dagen tijd een alternatief plan in te dienen. “Een doekje voor het bloeden” werd opgemerkt in de bewonersvergadering. En als je weet dat er met een ondernemer al een intentie-overeenkomst is getekend, dan snap je dat met een dreigende claim deze inspraak weinig kans maakt.

Gemeentebelangen ziet geen nut of noodzaak om openbare ruimte in te brengen met een plan voor een grote of twee kleine supermarkten. Daar is geen maatschappelijk belang mee gediend, en ontbreekt er daarom draagvlak. Ook ondergronds parkeren voor bezoekers mag niet leiden tot hoge kosten.

Gemeentebelangen heeft ook een plan ingediend. Daarmee hopen wij een bijdrage te leveren aan een discussie. Wij willen dat in alle openheid naast de ingediende plannen, ook de eerdere plannen van de gemeente worden afgewogen. En dan niet met de opmerking dat ze haalbaar zijn, maar onderbouwd worden met financiële gegevens. Bij de planvorming vinden wij het volgende van belang: De noodzaak van nieuwe supermarkt(en) is niet voldoende onderbouwd Overschot aan bedrijfsruimte is nadelig voor bestaande winkeliers, weet wat nodig is, dus niet bouwen voor leegstand

Door “het over te laten aan de markt” is er geen sprake meer van grondexploitatie en kan de gemeente de grond en opstallen verkopen. Alleen het openbaar gebied herinrichten is de goedkoopste oplossing wee pleinen maken: een open ruimte bij de entree die geschikt voor evenementen, en een plein voor horeca. Uit kostenoogpunt alleen parkeren ondergronds als bovengronds niet mogelijk is Programma woningbouw koppelen aan terrein Elkshove waardoor alleen vrije sectorwoningen in centrum komen Kleinschalig en groen met een verkeersveilig voetgangersgebied Geen keerlus voor bussen in het centrum, maar bij het Hertenkamp (zie sheets in presentatie) Supermarkten bij de entree van het centrum geven een doodse indruk door lange vlakke gevels. Supermarkten niet concentreren maar aan uiteinde winkelgebied, voor uitstroom naar andere winkels Het ‘Signaal’ past niet op de hoek van J. Oldenburglaan en sluit niet aan op de dorpse schaal, vandaar een gewijzigd voorstel.

Het is gewenst het horecaplein en de uitgifte van snacks te scheiden, zodat het pleintje bij de J. Oldenburglaan (deels) gehandhaafd blijft. Gefaseerd uitvoeren, waarbij voorlopig de Bakemaflat gehandhaafd wordt. Als de Bakemaflat gesloopt wordt hiervoor nieuwe horeca maken aansluitend op bebouwing, waarboven woningen in 2 en 3 bouwlagen. Eventueel een halfverdiept parkeerdek op Binnenhof voor 60 auto’s extra als noodzakelijk is voor de parkeerbehoefte, met uitbreidingsmogelijkheid tot 120 parkeerplaatsen. Nu, of in een latere fase een parkeerkelder onder evenementenplein en aanliggende winkels/woningen