Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@gbbergen-nh.nl

Schoorl klopt

Schoorl klopt
30/06/2017 gbbergen

Schoorl klopt

Er ligt nu een plan voor het hart van Schoorl, dat gedragen lijkt door inwoners en ondernemers. Het gaat met name om het deel rondom het Klimduin. De supermarkten kwamen er samen niet uit, wie eventueel naar de Sportlaan zou willen verhuizen.

Komt er dan mogelijk nog een supermarkt?
Dat traject loopt nog. Gemeentebelangen is bepaald niet geporteerd voor dit plan, want dit is immers een pracht plek voor de toegang van het centrum. Een locatie op het huidige parkeerterrein vinden we een betere optie. De bedoeling is dat het dorpshart kleinschalig blijft en aantrekkelijk voor dagtoeristen. De aanwezige woonfuncties blijven behouden en worden uitgebreid.

Plannen Dorpshart Schoorl
De plannen voor het dorpshart Schoorl zijn weer verder ontwikkeld. In samenwerking met alle partijen is er een infrastructuur uitgekomen, die mogelijk de steun heeft van bevolking en ondernemers. De plannen liggen ter visie. We houden de voortgang goed in de gaten.

Natuur
Er is onrust ontstaan over de kap van een groot aantal hectares bos in Schoorl. De noodzaak hiervoor is niet geheel duidelijk, zeker ook niet waar elders in den lande meer bos wordt geplant om onze stikstofhuishouding op orde te houden. Wordt vervolgd! De fractie van Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over de aanleg van polderbos, waar het niet is toegestaan. De beantwoording van de vragen is vaak onduidelijk, zaken worden ontkend of er worden wedervragen gesteld. Is dit nu de voorgestane eerlijkheid en transparantie?

000

Initiatief voorstel

26-03-2015 | Gemeentebelangen BES heeft een initiatiefvoorstel gemaakt om een snelle voortgang te krijgen in de ontwikkeling van het centrum van Schoorl. Hiermee kan worden voorkomen dat het winkelbestand en de voorzieningen met de horeca op niveau blijft en het aanzien wordt verbeterd. Goed dus voor bewoners en toeristen. De ambtelijke organisatie moet nog over het voorstel adviseren, vandaar dat het nog niet definitief is.

Maar hier volgt alvast een deel van het concept:
_ Doelstelling is dat de Raad aan het roer blijft en faciliteert om het proces vlot te trekken teneinde tot een gedragen plan te komen. Door participatie is het denkbaar dat er iets langer de tijd voor moet worden genomen, maar door alle inbreng wordt er een breed gedragen plan ontwikkeld waardoor in het (bestemming)plantraject wellicht tijdswinst kan worden gevonden. Het proces zal worden begeleid door een deskundige supervisor. Deze man of vrouw zal door de gemeente worden aangetrokken en heeft een onafhankelijke rol. Zowel aan college als aan de raad zal deze rapporteren. De ambtelijke inzet is vooral ondersteunend, al zal de supervisor veel beroep kunnen doen op de ambtelijke deskundigheid.

Concept procesvoorstel:
_ Na akkoord van dit voorstel wordt er door Bureau Communicatie op de gemeentelijke pagina een oproep gedaan in te tekenen om mee te doen voor ontwikkeling. Gevraagd wordt specifiek naar inwoners (uit Bergen (NH)), of planontwikkelaars, architecten etc. die in Bergen verblijven/gehuisvest zijn. Ofwel eigenaar in het gebied zijn of de eigenaar vertegenwoordigen. Tevens een passantenonderzoek te laten uitvoeren door van Tellingen om de planindieners te kunnen voorzien van informatie en te komen tot een visie.

Communicatie naar intekenaars met beperkte kaders als:
* Tekening (ook digitaal) voor plangebied, plattegrond van Sportlaan, Heereweg (De Sanderij tot Merlet) tot Zandduin.
* Hierin een visie mee te nemen met de vraag: hoe zien jullie het heden en hoe de toekomst?
* Data van passantenonderzoek. Opleveringen eerste concept van de plannen. Beoordeling en advisering van de plannen op hoofdlijnen door alle klankbordgroepen/Q-teams op gebied van ondernemen, verkeer, planologie, architectuur en haalbaarheid.

Hiernaast zal de straatmanager een advies geven’ Beoordelen op gradatie: goed, verbeteren, niet realistisch. Raad neemt besluit om van de inschrijvers 50% door te laten gaan op basis van presentatie en beoordeling op hoofdlijnen. Besluitname gebeurt via een besloten stemming!

De overgebleven 50% van de plannen worden door de planindieners doorontwikkeld en op tekening gezet door de heer Trompert zodat ze vergelijkbaar zijn en daarna gepresenteerd aan de Raad. Klankbordgroep/Q-team/straatmanager geeft nu gedetailleerd advies aan de Raad tijdens een Commissie-avond. Raad stemt in beslotenheid totdat er twee plannen overblijven. Deze twee plannen worden verder uitgewerkt (ook de grex) en voorgelegd ter besluitvorming aan de Raad.Na besluit door de Raad worden alle ambtelijke stukken uitgewerkt ter besparing van tijd.